นโยบายนโยบายการบริหารการพยาบาล

              1 .ให้มีการใช้ทฤษฏีทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้วย 4ทฤษฏีหลักคือ
                   1.1ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม
                   1.2กรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน
                   1.3ทฤษฏีความต้องการพื้นฐานในชีวิตของ มาสโลว์
                   1.4ทฤษฏีการปรับตัวของรอย
2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้โครงสร้าง มาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับทุติยภูมิของสภาการพยาบาล ทั้งมาตรฐานด้านการบริหารองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และมาตรฐานผลลัพธ์                                                                                
3.  การปฏิบัติตามระเบียบขององค์พยาบาล ได้แก่ ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการปฏิบัติงานและอื่นๆเพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับผู้รับบริการและทีมสหวิชาชีพเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
              1.  เป้าหมายด้านพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ
                   ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพ  ปลอดภัย ได้มาตรฐาน     ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม    มีการจัดระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นด้านสุขภาพ  ผู้รับบริการพึงพอใจ
              2. เป้าหมายด้านส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรพยาบาลใช้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
                   การแสดงออกถึงความตระหนักในความรับผิดชอบทางจริยธรรมของพยาบาลในการประกอบวิชาชีพและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพยาบาลที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสื่อสารให้ผู้อื่นทราบถึงจรรยาบรรณที่พยาบาลยึดถือในการประกอบวิชาชีพ
              3. เป้าหมายด้านพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและมีความสุข
                   บุคลากรทางการพยาบาล  มีสมรรถนะที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพ  ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน  และมีความสุขในการทำงาน
4.เป้าหมายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
                   มีระบบข้อมูล สารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัย ถูกต้อง บุคลากรทางการพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางานบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ  และเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จุดเน้น /เข็มมุ่งในปีปัจจุบัน/
1. ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ในปี 2556
2. บุคลากรพยาบาลปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลให้มีความทันสมัย
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มการพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่   1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่   2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่   3. พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่   4.พัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศทางการพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น